Unity3D实战开发案例:速度与激情  

访问数: 74597
课程介绍
本课程讲解的《秘密潜行》案例是一款官方案例,主要讲解新版Mecanim动画系统的使用方法。通过本案例的学习可以让大家对mecanim动画系统中的状态切换,Blend Tree,动画层等内容运用有更深理解,同时在处理敌人的逻辑时,引入了AI的算法,为日后高级开发做铺垫。
课程评价
教学资源
课程章节 | 文件类型   | 修改时间 | 大小 | 备注
1.1 菜单界面制作
视频
.flv
2017-11-03 115.10MB
1.2 菜单中按钮的交互
视频
.flv
2017-11-03 94.04MB
2.1 基本UI制作
视频
.flv
2017-11-03 98.56MB
2.2 赛车的切换
视频
.flv
2017-11-03 155.86MB
2.3 细节制作
视频
.flv
2017-11-03 97.15MB
3.1 赛道制作(上)
视频
.flv
2017-11-03 148.24MB
3.2 赛道制作(下)
视频
.flv
2017-11-03 144.37MB
3.3 天空盒
视频
.flv
2017-11-03 85.35MB
3.4 赛道选择
视频
.flv
2017-11-03 160.61MB
4.1 赛车模型设置及实例化
视频
.flv
2017-11-03 158.60MB
4.2 赛车的基本移动
视频
.flv
2017-11-03 119.43MB
4.3 赛车稳定性
视频
.flv
2017-11-03 25.18MB
4.4 车轮旋转及转向
视频
.flv
2017-11-03 104.56MB
4.5 自动减速
视频
.flv
2017-11-03 63.55MB
4.6 速度限制
视频
.flv
2017-11-03 102.92MB
5.1 修改摄像机跟随
视频
.flv
2017-11-03 171.13MB
5.2 速度表盘
视频
.flv
2017-11-03 101.66MB
5.3 引擎声音
视频
.flv
2017-11-03 155.71MB
5.4 背景音乐及点击音效
视频
.flv
2017-11-03 74.97MB
6.1 金币及障碍物(上)
视频
.flv
2017-11-03 127.76MB
6.2 金币及障碍物(下)
视频
.flv
2017-11-03 111.41MB
6.3 金币数显示
视频
.flv
2017-11-03 78.51MB
6.4 检查点及圈数
视频
.flv
2017-11-03 131.50MB
6.5 游戏计时
视频
.flv
2017-11-03 54.23MB
6.6 ReadyGo过渡动画
视频
.flv
2017-11-03 173.81MB
6.7 游戏结束逻辑
视频
.flv
2017-11-03 64.59MB
6.8 结束界面
视频
.flv
2017-11-03 119.60MB
提示框
确定
提示框
确定要报名此课程吗?
确定取消