CPDA新课程备课  

访问数: 10107

              			
课程评价
教学资源
课程章节 | 文件类型   | 修改时间 | 大小 | 备注
1.1 王鑫老师备课视频
视频
.mp4
2017-05-05 1.74GB
2.1 第一周-王鑫
视频
.wmv
2017-08-31 2.58MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 774.50MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 791.39MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 785.61MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 790.99MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 764.02MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 701.92MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 715.57MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 745.57MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 751.75MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 742.38MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 636.68MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 685.95MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 764.81MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 790.23MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 735.47MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 710.25MB
 
视频
.wmv
2017-08-31 677.15MB
3.1 第一节
视频
.wmv
2017-05-27 535.84MB
 
视频
.wmv
2017-05-27 347.89MB
3.2 第二节
视频
.wmv
2017-05-23 734.54MB
3.3 第三节
视频
.wmv
2017-05-23 804.06MB
3.4 第四节
视频
.wmv
2017-05-23 795.47MB
3.5 第五节
视频
.wmv
2017-05-27 522.16MB
3.6 第六节
视频
.wmv
2017-05-23 778.79MB
3.7 第七节
视频
.wmv
2017-07-28 284.91MB
3.8 第八节
视频
.wmv
2017-07-28 564.69MB
3.9 第九节
视频
.wmv
2017-07-28 528.70MB
3.10 第十节
视频
.wmv
2017-07-28 452.70MB
3.11 第十一节
视频
.wmv
2017-07-28 126.27MB
3.12 第十二节
视频
.wmv
2017-05-27 791.44MB
3.13 第十三节
视频
.wmv
2017-05-24 550.84MB
3.14 第十四节
视频
.wmv
2017-05-24 677.38MB
3.15 第十五节
视频
.wmv
2017-05-24 980.10MB
3.16 第十六节
视频
.wmv
2017-05-24 471.97MB
3.17 第十七节
视频
.wmv
2017-05-24 490.28MB
3.18 第十八节
视频
.wmv
2017-05-24 905.32MB
3.19 第十九节
视频
.wmv
2017-05-24 591.79MB
3.20 第二十节
视频
.wmv
2017-05-24 959.04MB
4.1 第一节
视频
.wmv
2017-05-24 1.34GB
4.2 第二节
视频
.wmv
2017-05-24 1.15GB
4.3 第三节
视频
.wmv
2017-05-24 1.12GB
4.4 第四节
视频
.wmv
2017-05-24 1.14GB
4.5 第五节
视频
.wmv
2017-05-27 781.17MB
4.6 第六节
视频
.wmv
2017-05-24 810.80MB
4.7 第七节
视频
.wmv
2017-05-27 810.98MB
4.8 第八节
视频
.wmv
2017-05-24 818.38MB
4.9 第九节
视频
.wmv
2017-05-24 372.72MB
4.10 第十节
视频
.wmv
2017-05-24 975.46MB
4.11 第十一节
视频
.wmv
2017-05-24 446.49MB
4.12 第十二节
视频
.wmv
2017-05-27 984.77MB
4.13 第十三节
视频
.wmv
2017-05-24 1007.34MB
4.14 第十四节
视频
.wmv
2017-05-24 369.84MB
4.15 第十五节
视频
.wmv
2017-05-27 1018.10MB
4.16 第十六节
视频
.wmv
2017-05-27 1.01GB
4.17 第十七节
视频
.wmv
2017-05-25 1.00GB
4.18 第十八节
视频
.wmv
2017-05-25 930.75MB
4.19 第十九节
视频
.wmv
2017-05-25 131.40MB
5.1 第1节
视频
.mp4
2017-06-05 743.56MB
5.2 第2节
视频
.mp4
2017-06-05 794.99MB
5.3 第3节
视频
.mp4
2017-06-05 793.97MB
5.4 第4节
视频
.mp4
2017-06-05 710.47MB
5.5 第5节
视频
.mp4
2017-06-05 542.01MB
5.6 第6节
视频
.mp4
2017-06-05 733.28MB
5.7 第7节
视频
.mp4
2017-06-05 718.07MB
5.8 第8节
视频
.mp4
2017-06-05 423.44MB
5.9 第9节
视频
.mp4
2017-06-05 725.70MB
5.10 第10节
视频
.mp4
2017-06-05 749.62MB
5.11 第11节
视频
.mp4
2017-06-05 238.87MB
5.12 第12节
视频
.mp4
2017-06-05 956.97MB
5.13 第13节
视频
.mp4
2017-06-05 517.30MB
5.14 第14节
视频
.mp4
2017-06-05 939.62MB
5.15 第15节
视频
.mp4
2017-06-05 510.81MB
5.16 第16节
视频
.mp4
2017-08-21 733.28MB
5.17 第17节
视频
.mp4
2017-06-05 774.49MB
5.18 第18节
视频
.mp4
2017-06-05 960.59MB
5.19 第19节
视频
.mp4
2017-06-05 966.58MB
5.20 第20节
视频
.mp4
2017-06-05 272.88MB
6.1 网络爬虫介绍
视频
.mp4
2017-06-12 11.29MB
6.2 八爪鱼单网页数据采集
视频
.mp4
2017-06-12 11.29MB
6.3 八爪鱼多网页数据采集
视频
.mp4
2017-06-12 35.58MB
6.4 Gephi软件介绍
视频
.mp4
2017-06-12 24.95MB
6.5 wordart讲解
视频
.avi
2017-06-12 14.02MB
7.1 第二天
视频
.wmv
2017-08-17 1016.65MB
 
视频
.wmv
2017-08-17 918.33MB
 
视频
.wmv
2017-08-17 948.24MB
 
视频
.wmv
2017-08-17 940.48MB
 
视频
.wmv
2017-08-17 315.62MB
 
视频
.wmv
2017-08-17 5.32MB
 
视频
.wmv
2017-08-17 927.32MB
 
视频
.wmv
2017-08-17 826.73MB
 
视频
.wmv
2017-08-17 913.45MB
 
视频
.wmv
2017-08-17 934.46MB
 
视频
.wmv
2017-08-17 496.98MB
提示框
确定
提示框
确定要报名此课程吗?
确定取消