CDA课程  

访问数: 891985

              			
课程评价
教学资源
课程章节 | 文件类型   | 修改时间 | 大小 | 备注
2.1 概率分布
视频
.mp4
2018-04-23 345.65MB
 
视频
.mp4
2018-04-23 1.16GB
 
视频
.mp4
2018-04-23 164.08MB
 
视频
.mp4
2018-04-23 187.91MB
2.2 参数估计
视频
.mp4
2018-04-23 560.02MB
 
视频
.mp4
2018-04-23 210.20MB
 
视频
.mp4
2018-04-23 688.74MB
 
视频
.mp4
2018-04-23 235.02MB
 
视频
.mp4
2018-04-23 231.28MB
2.3 假设检验
视频
.mp4
2018-04-23 733.91MB
 
视频
.mp4
2018-04-23 564.55MB
 
视频
.mp4
2018-04-23 340.93MB
 
视频
.mp4
2018-04-23 186.44MB
3.1 Excel功能介绍
视频
.wmv
2017-03-16 79.11MB
3.2 SPSS功能介绍
视频
.wmv
2016-10-11 25.20MB
3.3 【选学】Python基础介绍
视频
.mp4
2018-04-19 4.88MB
 
视频
.mp4
2018-04-19 6.01MB
 
视频
.mp4
2018-04-19 414.84MB
 
视频
.mp4
2018-04-19 406.93MB
 
视频
.mp4
2018-04-19 426.66MB
4.1.1 数据及其分类
视频
.wmv
2017-08-04 453.98MB
 
视频
.wmv
2017-08-04 424.41MB
 
作业
.work
2017-08-04 0.00KB
4.1.2 数据来源及其应用
视频
.wmv
2018-04-19 340.27MB
 
视频
.wmv
2018-04-19 551.95MB
 
视频
.wmv
2018-04-19 232.41MB
 
作业
.work
2018-04-19 0.00KB
4.2.1 网站数据
视频
.wmv
2016-10-10 35.36MB
 
作业
.work
2016-10-10 0.00KB
4.2.2 网站内部数据获取
视频
.wmv
2016-10-10 12.04MB
 
作业
.work
2016-10-10 0.00KB
4.2.3 网站外部数据获取
视频
.wmv
2016-10-10 10.04MB
 
作业
.work
2016-10-10 0.00KB
4.3.1 数据库简介
视频
.mp4
2018-05-22 96.23MB
4.3.2 mysqlworkbench的安装
视频
.mp4
2018-05-22 156.60MB
4.3.3 创建、查询、插入和删除数据
视频
.mp4
2018-05-22 313.85MB
4.3.4 更新、条件查询、修改列等
视频
.mp4
2018-05-22 524.30MB
4.3.5 表连接
视频
.mp4
2018-05-22 386.70MB
4.3.6 SQL语句在SPSS中的应用(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-10 48.70MB
 
作业
.work
2016-10-10 0.00KB
5.1.1 手动数据导入和外部文件的spss导入
视频
.wmv
2016-10-12 65.70MB
 
作业
.work
2016-10-12 0.00KB
5.1.2 Excel数据规范
视频
.wmv
2017-02-23 11.03MB
5.1.3 文本数据导入-移动抽取用户数据导入
视频
.wmv
2016-10-10 20.51MB
5.1.4 数据库导入-移动数据库数据导入
视频
.wmv
2016-10-10 12.75MB
5.1.5 网页数据导入-新浪网数据导入
视频
.wmv
2016-10-10 31.11MB
5.2.1 SPSS中的数据清洗
视频
.wmv
2016-10-11 139.70MB
5.2.2 重复数据处理--菜单删除法
视频
.wmv
2016-10-11 18.89MB
5.2.3 重复数据处理--条件格式标识法
视频
.wmv
2016-10-11 11.65MB
5.2.4 重复数据处理--高级筛选法
视频
.wmv
2016-10-11 12.25MB
5.2.5 重复数据处理--函数法
视频
.wmv
2016-10-11 13.94MB
5.2.6 重复数据处理--透视表法
视频
.wmv
2016-10-11 14.08MB
5.2.7 缺失数据的处理
视频
.wmv
2016-10-11 14.73MB
5.2.8 空白数据的处理
视频
.wmv
2016-10-11 13.58MB
5.3.1 SPSS中数据的加工处理
视频
.wmv
2016-10-11 181.38MB
5.3.2 数据抽取--字段拆分
视频
.wmv
2016-10-11 47.01MB
5.3.3 数据抽取--随机抽样
视频
.wmv
2016-10-11 32.58MB
5.3.4 数据合并--字段合并
视频
.wmv
2016-10-11 24.68MB
5.3.5 数据合并--字段匹配
视频
.wmv
2016-10-11 22.61MB
5.3.6 数据计算--简单计算
视频
.wmv
2016-10-11 10.13MB
5.3.7 数据计算--日期计算
视频
.wmv
2016-10-11 14.40MB
5.3.8 数据计算--数据标准化
视频
.wmv
2016-10-11 11.84MB
5.3.9 数据计算--加权求和
视频
.wmv
2016-10-11 12.70MB
5.3.10 数据计算--数据分组之if函数
视频
.wmv
2016-10-11 23.96MB
5.3.11 数据计算--数据分组之vlookup函数
视频
.wmv
2016-10-11 19.97MB
5.3.12 数据转化--行列转置
视频
.wmv
2016-10-11 9.52MB
5.3.13 数据转化--文本类型转数值类型
视频
.wmv
2016-10-11 20.16MB
5.3.14 数据转化--数值类型转文本类型
视频
.wmv
2016-10-11 17.61MB
5.3.15 数据转化--数值类型转日期类型
视频
.wmv
2016-10-11 15.44MB
5.3.16 数据转化--二维表转一维表
视频
.wmv
2016-10-11 15.61MB
6.1 中心倾向(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-11 34.59MB
 
视频
.wmv
2016-10-11 34.77MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
6.2 离散度(配套数据集下载)
视频
.wmv
2017-03-22 29.86MB
 
视频
.wmv
2017-03-22 25.94MB
 
作业
.work
2017-03-22 0.00KB
6.3 形态
视频
.wmv
2017-09-19 28.82MB
 
作业
.work
2017-09-19 0.00KB
7.1.1 对比分析--用户注册日期对比分析
视频
.wmv
2016-10-11 23.54MB
7.1.2 结构分析--用户微信业务开通结构分析
视频
.wmv
2016-10-11 24.00MB
7.1.3 分布分析--用户消费情况分布分析
视频
.wmv
2016-10-11 28.81MB
7.1.4 交叉分析--用户月消费和月流量交叉分析
视频
.wmv
2016-10-11 30.11MB
7.1.5 矩阵分析--通信公司用户质量分析
视频
.wmv
2016-10-11 36.10MB
7.1.6 多表关联分析
视频
.wmv
2016-10-11 19.44MB
7.1.7 RFM分析
视频
.wmv
2018-05-17 49.09MB
7.2.1.1 回归模型概述
视频
.wmv
2016-10-14 35.92MB
 
作业
.work
2016-10-14 0.00KB
7.2.1.2 一元回归(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-14 28.02MB
 
视频
.wmv
2016-10-14 33.10MB
 
作业
.work
2016-10-14 0.00KB
7.2.1.3 多元回归(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-11 24.18MB
 
视频
.wmv
2016-10-11 17.49MB
 
视频
.wmv
2016-10-11 18.27MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.1.4 非线性回归
视频
.wmv
2016-10-11 26.00MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.1.5 哑变量回归(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-11 24.08MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.1.6 逻辑回归(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-11 18.38MB
 
视频
.wmv
2016-10-11 30.66MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.2.1 时间序列的定义和组成部分
视频
.wmv
2017-08-04 14.73MB
 
作业
.work
2017-08-04 0.00KB
7.2.2.2 移动平均法(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-11 20.15MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.2.3 简单指数平滑(配套数据集下载)
视频
.wmv
2017-08-15 20.07MB
 
作业
.work
2017-08-15 0.00KB
 
视频
.wmv
2017-08-15 197.80MB
7.2.2.4 时间序列--线性趋势(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-11 14.16MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.2.5 非线性趋势--指数回归
视频
.wmv
2016-10-11 13.19MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.2.6 非线性趋势--多阶曲线(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-11 14.31MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.2.7 非线性趋势--winters指数平滑(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-11 17.78MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.2.8 季节哑变量的定义和回归
视频
.wmv
2016-10-11 19.12MB
7.2.2.9 季节分解法(配套数据集下载)
视频
.wmv
2017-08-22 33.08MB
 
视频
.wmv
2017-08-22 92.46MB
7.2.3.1 类的定义和类的距离
视频
.wmv
2016-10-11 13.09MB
7.2.3.2 系统聚类
视频
.wmv
2016-10-11 18.49MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.3.3 K均值聚类
视频
.wmv
2016-10-11 13.14MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.3.4 K均值聚类--SPSS操作
视频
.wmv
2016-10-11 21.43MB
7.2.4 方差分析(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-11 32.53MB
7.2.5 主成分分析
视频
.wmv
2016-10-11 37.16MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
7.2.6 因子分析
视频
.wmv
2016-10-11 54.17MB
 
作业
.work
2016-10-11 0.00KB
8.1 常用图表
视频
.wmv
2016-10-11 19.47MB
8.2 不同关系数据的展示
视频
.wmv
2016-10-11 73.99MB
8.3 双坐标轴图
视频
.wmv
2016-10-11 21.58MB
8.4 目标完成率图
视频
.wmv
2016-10-12 16.46MB
8.5 雷达图
视频
.wmv
2016-10-11 10.08MB
8.6 矩阵图
视频
.wmv
2016-10-11 21.23MB
8.7 漏斗图
视频
.wmv
2016-10-11 13.94MB
8.8 旋风图
视频
.wmv
2016-10-11 23.49MB
8.9 帕累托图
视频
.wmv
2016-10-11 28.49MB
8.10 迷你图
视频
.wmv
2016-10-11 41.65MB
8.11 图表美化
视频
.wmv
2016-10-11 36.49MB
8.12 SPSS数据展示
视频
.wmv
2016-10-11 49.18MB
 
视频
.wmv
2016-10-11 92.79MB
9.1 客户数据分析1
视频
.wmv
2016-10-12 851.31MB
 
作业
.work
2016-10-12 0.00KB
9.2 客户数据分析2
视频
.wmv
2016-10-12 582.50MB
9.3 客户数据分析3
视频
.wmv
2016-10-12 817.20MB
 
作业
.work
2016-10-12 0.00KB
9.4 客户数据分析4
视频
.wmv
2016-10-12 739.53MB
 
作业
.work
2016-10-12 0.00KB
9.5 客户偏好分析(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-12 55.73MB
 
视频
.wmv
2016-10-12 109.14MB
 
作业
.work
2016-10-12 0.00KB
9.6 客户满意度分析(配套数据集下载)
视频
.wmv
2017-08-07 69.41MB
 
视频
.wmv
2017-08-07 178.68MB
9.7 客户细分(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-12 45.71MB
 
视频
.wmv
2016-10-12 198.81MB
9.8 用户画像(配套数据集下载)
视频
.wmv
2016-10-12 215.31MB
 
视频
.wmv
2016-10-12 190.80MB
10.1 超市购物篮项目分析
视频
.wmv
2016-10-14 17.68MB
10.2 选取算法--关联分析
视频
.wmv
2016-10-13 13.72MB
10.3 购物篮分析--Excel
视频
.mp4
2016-10-14 182.42MB
 
视频
.wmv
2016-10-14 119.36MB
10.4 购物篮分析--SPSS Modeler
视频
.wmv
2016-10-14 54.97MB
11.1 业务理解和数据理解
视频
.wmv
2016-10-12 52.87MB
11.2 数据准备
视频
.wmv
2016-10-11 97.16MB
11.3 数据探索
视频
.wmv
2016-10-12 67.18MB
 
视频
.wmv
2016-10-12 34.94MB
11.4 建立模型
视频
.wmv
2016-10-12 36.98MB
11.5 模型结果分析和评估
视频
.wmv
2016-10-14 60.00MB
 
视频
.wmv
2016-10-14 51.96MB
11.6 营销建议
视频
.wmv
2016-10-12 14.91MB
提示框
确定
提示框
确定要报名此课程吗?
确定取消