Unity实战案例:萌怪杀手制作教程  

访问数: 62459
课程介绍
本课程讲解的《萌怪杀手》是一款功能简单的ARPG游戏,通过学习案例当中运用的Unity的灯光渲染、动画状态机、导航寻路、UI组件等知识点,快速了解到ARPG游戏的核心制作流程,为以后的更复杂的游戏设计打好基础。
课程评价
教学资源
课程章节 | 文件类型   | 修改时间 | 大小 | 备注
1.1 主界面制作
视频
.mp4
2017-10-13 513.21MB
1.2 游戏场景创建
视频
.wmv
2017-10-13 269.79MB
1.3 主角寻路
视频
.wmv
2017-10-13 197.42MB
1.4 主角动作控制
视频
.wmv
2018-07-02 185.93MB
1.5 摄像机跟随
视频
.wmv
2017-10-13 111.98MB
1.6 敌人AI逻辑
视频
.wmv
2017-10-13 241.93MB
1.7 玩家攻击怪物
视频
.wmv
2017-10-13 126.51MB
1.8 怪物的选中效果
视频
.wmv
2017-10-13 133.06MB
2.1 玩家与怪的延时攻击
视频
.wmv
2017-10-13 151.20MB
2.2 玩家生命值统计
视频
.wmv
2017-10-13 152.77MB
2.3 怪生命值显示
视频
.wmv
2017-10-13 153.14MB
2.4 怪物的动态生成
视频
.wmv
2017-10-13 173.05MB
3.1 玩家得分统计
视频
.wmv
2017-10-13 95.38MB
3.2 添加受伤特效
视频
.wmv
2017-10-13 168.03MB
3.3 背景音乐及音效
视频
.wmv
2017-10-13 274.20MB
3.4 游戏结束
视频
.wmv
2017-10-13 157.56MB
提示框
确定
提示框
确定要报名此课程吗?
确定取消